5g Tube-Type Ozone Generator
$35.00
Power Supply Size :160*65*45mm
Ceramic Chip Size :243*30mm
lnput Voltage :220V/110V
Output Voltage :3.1kV
Power :80W
Frequency :18khz
Quantity
Coming soon
Price
$35.00
Quantity
1
Coming soon