3g Tube-Type Ozone Generator
$14.41
Power Supply Size :152*47*44mm
Ceramic Chip Size :200*51*55mm
lnput Voltage :220V /110V
Output Voltage :3.1kV
Power :30W
Frequency:3khz
Quantity
Coming soon
Price
$14.41
Quantity
1
Coming soon